« zpět

Informace o soutěži STAVBA ROKU 2011

Prestižní soutěž Stavba Roku

Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby.

Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby.

Odebírejte ZDARMA naše internetové noviny. Vyplňte v pravém sloupci tabulku NOVINKY ZDARMA. 
Máte-li zájem o nezávaznu konzultaci, vyplňte poptávkový formulář.

Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů či cenu veřejnosti organizovanou na www.stavbaroku.cz a především nositelé titulu Stavba roku byly mnohokrát publikovány.

Devatenáctileté období soutěže přineslo téměř tisíc posuzovaných staveb a devět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypisován tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, ECONOMIÍ a.s. – časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Poslání soutěže:

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku 2011.

Kritéria hodnocení:

Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu, na její návrh rada a vypisovatelé ceny udělí. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:
•    architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos
•    kvalita a jakost stavebních prací
•    vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí
•    celkové prostorové a funkční řešení díla
•    začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů
•    délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům
•    spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
•    úroveň investorského záměru
•    další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií atd.).

Porota provede výběr staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul Stavba roku a tituly Stavba roku a doporučí stavby pro udělení cen vypisovatelů a zvláštních cen.

Ceny vypisovatelů:

•    Cena časopisu Stavitel: za nejlepší stavebně architektonický detail
•    Cena MPO: za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků
•    Cena SPS: za nejlepší stavebně podnikatelský záměr
•    Cena Nadace ABF za použitou inovaci a uplatněnou technologii

Zvláštní ceny:

•    Cena primátora hl. m. Prahy, vybere Primátor hl. m. Prahy, ze staveb přihlášených do soutěže v hlavním městě za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města.
•    Cena ředitele Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení.
•    Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR za stavbu sloužící veřejnému zájmu (byla v roce 2007 udělena poprvé).
•    Cena ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury za dopravní infrastrukturu (byla poprvé udělena v roce 2008).
•    Ceny ředitele Státního fondu životního prostředí (v roce 2009 udělena poprvé).
•    Cena veřejnosti organizovaná prostřednictvím tisku a internetu, v letošním roce od 9. 9. do 3. 10. 2011.

Výsledky soutěže – ceny a ocenění /podmínky soutěže/:

Pro nominaci na ocenění titulem STAVBA ROKU porota vybere nejvýše 15 staveb.
Na titul STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, je porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných.

Ceny vypisovatelů a zvláštní ceny se určí z nominovaných staveb. Porota je garantem odborného „předvýběru“.

V letošním 19. ročníku soutěže bylo přihlášeno 42 staveb, 25 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.
Dne 8. 9. 2011 bylo v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku, nominace na zvláštní ceny a ceny vypisovatelů.

Složení poroty soutěže Stavba roku 2011.

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. – předsedkyně poroty
Ing. Tomáš Chromý
Ing. Bohuslav Štancl, MBA
Ing. Ladislav Vaněk
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
Ing. arch. Petr Šikola
Manažerka soutěže a tajemnice poroty: Mgr. Daniela Pavlíčková
Manažerka soutěže, PR: Pavla Klocová

Dne 3. 10. 2011 bude v Senátu Parlamentu ČR  v Praze u příležitosti 5. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl.m. Prahy a Cena veřejnosti (Pražské stavby 2011 a Stavba roku 2011).

PRAŽSKÉ STAVBY 2011

Hlasování veřejnosti o nejlepší pražskou stavbu na území hl. Prahy.

Hlasování probíhá od 15. 8. do 3. 10. 2011.

Hlasovat můžete na www.stavbaroku.cz. Na www.stavbaroku.cz naleznete více fotografií informace o tvůrčím týmu stavby.

Pražské stavby za uplynulé desetiletí jsou organizovány pod záštitou primátora hl. m. Prahy. Hlasování probíhá na 7 stavbách.

NOMINOVANÉ STAVBY NA TITUL STAVBA ROKU 2011

 

2. ČVUT - Nová budova Dejvice

Autor: Šrámková architekti, s.r.o., Alena Šrámková, Lukáš Ehl, Tomáš Koumar

Projektant: VPÚ DECO  PRAHA a.s.

Dodavatel: Sdružení Metrostav - VCES, Nová budova Dejvice: Sdružení firem Metrostav a.s. a

VCES a.s.

Investor: České vysoké učení technické v Praze

Přihlašovatel: Sdružení Metrostav - VCES, Nová budova Dejvice: Sdružení firem Metrostav a.s. a VCES a.s.

Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření jednoduché, a přitom výrazně působivé stavby pro výuku architektů

 

3. Malá vodní elektrárna a rybí přechod Beroun

Autor: Deco Atelier, Daniel Barták

Projektant: HYDROKA s.r.o., MÜRABELL s.r.o.

Dodavatel: Sdružení firem MVE a RP Beroun: Metrostav a.s. a Zakládání staveb, a.s.
Investor: RenoEnergie, a.s.

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření energetické stavby k využití obnovitelného zdroje se zřetelem ke kultivaci nábřežního prostoru

 

6. Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu

Autor: PRAGOPROJEKT, a.s., Valbek, spol. s r.o.

Dodavatel:

Sdružení 512: vedoucí účastník sdružení - Dálniční stavby Praha, a.s.;
členové sdružení - Metrostav, a.s.; Skanska, a.s., divize Silniční stavitelství; Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

Sdružení 513: vedoucí účastník sdružení - Skanska a.s.; členové sdružení - Skanska SK a.s., organizační složka; ALPINE BAU GmbH, organizační složka

Sdružení 514: vedoucí účastník sdružení - STRABAG a.s.; členové sdružení - HOCHTIEF Construction AG, organizační složka; BÖGL a KRÝSL k.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Přihlašovatel: Dálniční stavby Praha, a.s., Skanska a.s., STRABAG a.s.

Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření velkoryse pojaté dopravní stavby nezbytné pro život hlavního města se zřetelem k náročnému osazení do přírodního rámce

 

7. Výstavba rodinného domu, Praha 6 - Břevnov

Autor: Ladislav Lábus AA – Architektonický atelier, Ladislav Lábus, Marek Nábělek

Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.

Investor: Eva Otenšlégrová, Jaroslav  Otenšlégr

Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření výrazně soudobého rodinného obytného domu se zřetelem k netradičnímu užití špičkových technologií pro vybavení stavby

8. Golf Klub Čertovo břemeno, Jistebnice

Autor: D3A, spol. s.r.o., Stanislav Fiala

Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství Čechy

Investor: Golf Čertovo Břemeno s.r.o.

Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství Čechy

Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření nevšední stavby pro aktivní odpočinek se zřetelem k citlivému začlenění do krajinného rámce

9. Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Autor: Sdružení K4 a.s. - LT PROJEKT a.s., K4 a.s.: Zdena Němcová, Jan Lacina, Jana  Kuřitková, LT PROJEKT: Martin Foral

Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy

Investor: Fakultní nemocnice Plzeň

Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy

Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření soudobého nemocničního pavilonu se zřetelem ke složitosti zdravotně-technologického uspořádání

16. Ekologicky šetrný hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v Jaroměři

Autor: Technické a designové oddělení Tesco Stores ČR a.s., Filip Krotil, Pavel Rott, Vladimír Toman, Petr Tošovský

Projektant: EUROPROJEKT, spol. s r.o.

Dodavatel: AGILE spol. s r.o.

Investor: Tesco Stores ČR a.s.

Přihlašovatel: Tesco Stores ČR a.s.

Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření výjimečné ekologické stavby, se zřetelem ke kultivaci opuštěného průmyslového území

18. Bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou, Praha 1

Autor: DaM, spol. s r.o., Petr Burian, Petr Malinský, Jan David

Projektant: M3M s.r.o., Petr Franze

Dodavatel: CGM Czech a.s.

Investor: Městská část Praha 1

Přihlašovatel: CGM Czech a.s.

Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření architektonicky výrazného domu s malými byty v historickém jádru města

20. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

Autor: AG STUDIO a.s., Radek Vopalecký, Luděk Štefek, Jana Vebrová, Michal Fousek, Miroslav Melena

Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Investor: Město Trutnov

Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.

Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření působivého soudobého kulturního zařízení se zřetelem k velké variabilitě využití

23. Miura Hotel

Autor: LABOR13 s.r.o., Albert Pražák, Martin Vomastek, Jiří  Bardoděj

Dodavatel: UNISTAV a.s.

Přihlašovatel: UNISTAV a.s.

Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření vytvoření designového hotelu se zřetelem k citlivému propojení s krajinným rámcem horské oblasti

27. Multifunkční dopravní terminál, Česká Třebová

Autor: ATELIER HÁJEK, Martin Hájek

Projektant: OPTIMA, s. r.o.

Dodavatel: OHL ŽS, a.s.

Investor: Město Česká Třebová

Přihlašovatel: Město Česká Třebová a OHL ŽS, a.s.

Nominace na titul Stavba roku je udělena za nápadité vytvoření přívětivé vstupní brány hromadné dopravy do města se zřetelem k uplatnění výtvarného umění ve veřejném prostoru

29. Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav

Autor: Hlaváček & partner, s.r.o., Michal Hlaváček, Petr Herman, Pavla Hlaváčková, Dalibor Hlaváček, Zdeněk Holek, Ludvík Holub, Pavel Lupač, Karel Musil, Tomáš Skřivan, Drahomír StroupekDaniela Šimková, Veronika Trachtová, Jindřich Trch, Veronika Psotková

Dodavatel: BÖGL a KRÝSL, k.s.

Investor: Statutární město Mladá Boleslav

Přihlašovatel: Hlaváček a partner - architekti, s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku je udělena za dopravní zklidnění a společenské oživení historického centra města se zřetelem ke zvoleným výtvarným prvkům

38. Krytý plavecký bazén v Litomyšli

Autor: ARCHITEKTI D.R.N.H., Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan  Smejkal, Radek Štefka

Dodavatel: PKS INPOS a.s.

Investor: Město Litomyšl

Přihlašovatel: PKS INPOS a.s.

Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření přátelské sportovní stavby se zřetelem k netradičnímu pojetí zelených střech


41. Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně - Bohunicích, školská část

Autor: A PLUS a.s., Karel Tuza, Jaromír Černý, Petr Uhlíř, Jiří Babánek, Pavel Bainar, Jiří Ducháček, Marek  Focher, Petr Ondráček
Dodavatel: Stavba ILBIT - sdružení společností IMOS Brno a.s. a Metrostav a.s.,
Stavba AVVA (modrá etapa) OHL ŽS a.s.,
Stavba AVVA (červená etapa) - infrastruktura IMOS Brno a.s.,
Stavba AVVA (žlutá etapa) - fáze D sdružení firem PŘEMYSL VESELÝ s.r.o. a ESOX spol. s r.o.,
Stavba AVVA (zelená etapa) - fáze E sdružení OHL ŽS a.s. a Metrostav a.s.
Stavba AVVA (zelená etapa) - fáze F sdružení UNISTAV a.s., IMOS Brno a.s. a PSG - International a.s.

Investor: Masarykova univerzita

Přihlašovatel: A PLUS a.s.Výukový, vědecký a výzkumný areál fakulty lékařské, přírodovědecké a fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity.

Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření neobvykle velkorysého vysokoškolského areálu se zřetelem ke spojení s objekty dalších důležitých městských funkcí

42. Loket, T.G.M. č.p. 87, stavební úpravy a oprava objektu

Autor: ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o., Richard Sidej, autor projektu intetriéru, návrhu fasád a úpravy dispozičního řešení, Petr Martínek, autor projektu pro stavební povolení, prováděcího konstrukčního a technologického projektu

Dodavatel: Stavební služby - Milan Štěpánek

Investor: Moyo holding, a.s.

Přihlašovatel: Moyo holding, a.s.

Nominace na titul Stavba roku je udělena za citlivou a nápaditou rekonstrukci historicky významného domu pro potřeby moderního způsobu bydlení

ZVLÁŠTNÍ CENY:

Cena Státního fondu rozvoje bydlení ČR:


18. Bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou, Praha 1

Autor: DaM, spol. s r.o., Ing. arch. Petr Burian, Ing. arch. Petr Malinský, Ing. arch. Jan David

Dodavatel: CGM Czech a.s.

Investor: Městská část Praha 1

Přihlašovatel: CGM Czech a.s.

Cena SFRB byla udělena za architektonicky zdařilé začlenění projektu do stávající zástavby,  zajímavé řešení interiéru i zajímavé použití stavebních prvků a materiálů vstřícně k účelům využití malometrážních bytů.

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury ČR:

6. Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu

Autor: PRAGOPROJEKT, a.s., Valbek, spol. s r.o.

Dodavatel: Sdružení 512: Dálniční stavby Praha, a.s., vedoucí účastník sdružení, členové sdružení:  Metrostav, a.s., Skanska, a.s., divize Silniční stavitelství, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,
 Sdružení 513: Skanska a.s., vedoucí účastník sdružení, Skanska SK a.s., organizační složka, ALPINE BAU GmbH, organizační složka
Sdružení 514: STRABAG a.s., vedoucí účastník sdružení, členové sdružení: HOCHTIEF Construction AG, organizační složka, BÖGL A KRÝSL k.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Přihlašovatel: Dálniční stavby Praha, a.s., Skanska a.s., STRABAG a.s.

Cena SFDI ČR je udělena za nejlepší dopravní stavbu z úseku silničního hospodářství.

Cena Státního fondu životního prostředí ČR:

3. Malá vodní elektrárna a rybí přechod Beroun

Autor: Deco Atelier, Ing. arch. Daniel Barták

Projektant: HYDROKA s.r.o., MÜRABELL s.r.o.

Dodavatel: Sdružení firem MVE a RP Beroun: Metrostav a.s. a Zakládání staveb, a.s.

Investor: RenoEnergie, a.s.

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Cena SFŽP ČR byla udělena za citlivé spojení funkce vodohospodářské, energetické i ekologické v kvalitní architektonické, krajinářské a stavební dílo.

CENY VYPISOVATELŮ:

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR:

27. Multifunkční dopravní terminál, Česká Třebová

Autor: ATELIER HÁJEK, Ing. arch. Martin Hájek

Projektant: OPTIMA, s. r.o.

Dodavatel: OHL ŽS, a.s.

Investor: Město Česká Třebová

Přihlašovatel: Město Česká Třebová a OHL ŽS, a.s.
Cena MPO byla udělena za zásadní modernizaci přednádražního prostoru uzlové stanice ČD a její skloubení s osobní automobilovou a autobusovou dopravou.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR:

37. Obchodně společenské centrum FORUM Liberec

Autor: SIADESIGN LIBEREC s.r.o., Ing. arch. Radim Kousal, Ing. arch. Richard Černý

Projektant: STORING spol. s r.o.

Dodavatel: SYNER, s.r.o.

Investor: Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR je udělena za stavbu, která účelně spojuje společenské poslání s využitím pro obchodní účely a obohacuje celkově vybavenost centra města Liberce.

Cena časopisu Stavitel, společnosti Economia, a.s.

7. Výstavba rodinného domu, Praha 6 - Břevnov

Autor: Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Marek Nábělek

Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.

Investor: RNDr. Eva Otenšlégrová, RNDr. Jaroslav  Otenšlégr

Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.

Cena časopisu Stavitel je udělena za mimořádně úspěšné estetické, technické a technologické řešení náročných stavebních detailů s přihlédnutím k řadě detailů zcela atypických.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství:

Rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR v Brazílii

Autor: Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch. Magdalena Hlaváčková, Ing. Ondřej Korčák

Dodavatel: PSJ, a.s.

Investor: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Přihlašovatel: PSJ, a.s.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství byla udělena za obnovu významné stavby moderní české architektury reprezentující český stát.

Silniční tunely Hédinsfjardargöng - Island

Projektant:     Sdružení islandských projekčních kanceláří Mannvit Engineering, Verkis,     Raftákn ehf, Verkfraedistofa Nordurlands ehf a Teikn

Dodavatel:     Metrostav a.s.

Investor:     Vegagerdin

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství byla udělena za úspěšné zvládnutí extrémních klimatických a geologických podmínek reprezentujících technickou vyspělost českého dodavatele.

Přečteno: 18937x

Autor: redakce
Další články ze sekce Odborné semináře
Štítky: architektura roku, soutěže, stavba roku, Stavba roku, nejlepší stavby čr, stavba roku 2011, architektura roku 2011
Publikováno: 24.09.2011

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
ČVUT - Nová budova Dejvice - Nominace na titul Stavba roku je udělena za vytvoření jednoduché, a přitom výrazně působivé stavby pro výuku architektů.
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »