« zpět

Informace o soutěži STAVBA ROKU

Soutež Stavba roku

Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby.

Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby.

Odebírejte ZDARMA naše internetové noviny. Vyplňte v pravém sloupci tabulku NOVINKY ZDARMA. 
Máte-li zájem o nezávaznu konzultaci, vyplňte poptávkový formulář

Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů či cenu veřejnosti organizovanou na www.stavbaroku.cz a především nositelé titulu Stavba roku byly mnohokrát publikovány.

Sedmnáctileté období soutěže přineslo téměř devět set posuzovaných staveb a devět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypisován tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, ECONOMIÍ a.s. – časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Poslání soutěže:

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku 2010.

Kritéria hodnocení:

Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu, na její návrh rada a vypisovatelé ceny udělí. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

•    architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos

•    kvalita a jakost stavebních prací

•    vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně    realizačním zvládnutí

•    celkové prostorové a funkční řešení díla

•    začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů

•    délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům

•    spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností

•    úroveň investorského záměru

•    další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií atd.).

Porota provede výběr staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul Stavba roku a tituly Stavba roku a doporučí stavby pro udělení cen vypisovatelů a zvláštních cen.

Ceny vypisovatelů:

•    Cena časopisu Stavitel: za nejlepší stavebně architektonický detail
•    Cena MPO: za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků
•    Cena SPS: za nejlepší stavebně podnikatelský záměr
•    Cena Nadace ABF za použitou inovaci a uplatněnou technologii

Zvláštní ceny:

•    Cena primátora hl. m. Prahy, vybere Primátor hl. m. Prahy, ze staveb přihlášených do soutěže v hlavním městě za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města.
•    Cena ředitele Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení.
•    Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR za stavbu sloužící veřejnému zájmu (byla v roce 2007 udělena poprvé).
•    Cena ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury za dopravní infrastrukturu (byla poprvé udělena v roce 2008).
•    Ceny ředitele Státního fondu životního prostředí za infrastrukturu a energetickou úspornost (v roce 2009 udělena poprvé).
•    Cena veřejnosti organizovaná prostřednictvím tisku a internetu, v letošním roce od 10. 9. do 30. 9. 2010.

Výsledky soutěže – ceny a ocenění /podmínky soutěže/:

Pro nominaci na ocenění titulem STAVBA ROKU porota vybere nejvýše 15 staveb.
Na titul STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, je porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných.

Ceny vypisovatelů a zvláštní ceny se určí z nominovaných staveb. Porota je garantem odborného „předvýběru“.

V letošním 18. ročníku soutěže bylo přihlášeno 57 staveb, 27 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.
Dne 10. 9. 2010 bude v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku, nominace na zvláštní ceny a ceny vypisovatelů.

Složení poroty soutěže Stavba roku 2010.

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. – předsedkyně poroty
Ing. Tomáš Chromý
Ing. Miloslav Mašek, CSc.
Ing. Ladislav Vaněk
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
Ing. arch. Petr Šikola
Manažerka soutěže a tajemnice poroty: Mgr. Daniela Pavlíčková
Manažerka soutěže: Pavla Klocová

Dne 30. 9. 2010 bude v Betlémské kapli v Praze u příležitosti 4. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, zvláštní ceny a Cena veřejnosti (Pražské stavby 2000-2009 a Stavba roku 2010).

NOVĚ: PRAŽSKÉ STAVBY 2000-2009

Hlasování veřejnosti o nejlepší stavbu desetiletí na území hl. Prahy.
V letošním ročníku je nově připraveno hlasování veřejnosti o nejlepší Pražskou stavbu za uplynulé desetiletí. Hlasování probíhá od 30. 7. do 30. 9. 2010.
Hlasovat můžete na www.stavbaroku.cz. Na www.stavbaroku.cz naleznete více fotografií informace o tvůrčím týmu stavby.

Pražské stavby za uplynulé desetiletí jsou organizovány pod záštitou primátora hl. m. Prahy a Útvaru rozvoje města.

Hlasování probíhá na 28 stavbách, které obdržely titul Stavba roku nebo Cenu primátora hl. m. Prahy. Výstava Pražské stavby 2000 - 2009 je otevřena od 10. 9. 2010 v budově Magistrátu hl. m. Prahy do 31. 10. 2010.

STAVBA ROKU 2010 - Nominované stavby

2. Rekonstrukce Malostranské besedy + Cena časopisu Stavitel  

Autor:KAVA, s.r.o., Karásek & Novotný, architekti Ing. Jan Karásek, Ing. arch. Lukáš Ježek, Ing. arch. Tomáš Zmek, Mgr. A. Kateřina, Žentelová, Ing. Vít  Mlázovský
Dodavatel:Podzimek a synové s.r.o.
Investor:   Městská část Praha 1

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za citlivou rekonstrukci a architektonickou rehabilitaci významného památkového objektu se zřetelem k řešení konstrukce krovu, včetně nových věží.

Cena časopisu Stavitel:

Za mimořádně citlivou rekonstrukci objektu s přihlédnutím k provedení náročných tesařských konstrukcí.

7. Rekonstrukce Městského divadla a budovy kulturně - informačního střediska v Prachaticích  

Autor:ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o., Ing. arch. Lukáš Velíšek, Ing. arch. Jakub Havel, Ing. arch. Jan Oppelt
Dodavatel:Metrostav a.s.
Investor:   Město Prachatice

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za nápaditou rekonstrukci, díky které vznikl zcela soudobý divadelní a společenský prostor se zachovanou tradicí, se zřetelem k řešení interiérů.

11. Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice - Kojetín, II. etapa  

Autor:HBH Projekt spol. s r.o., Ing. Pavel Krejčí
Dodavatel:Sdružení D1 Mořice - Kojetín, vedoucí člen sdružení - Skanska DS a.s., závod Brno, Členové sdružení: Dálniční stavby Praha, a.s., EUROVIA CS, a.s.
Investor:   Ředitelství silnic a dálnic ČR

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za vytvoření další etapy dálniční sítě v harmonickém souladu s přírodou se zřetelem k použití nových konstrukcí násypů.

12. Most ev. č. 15532-1 Roudné  + Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Autor:MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.
Dodavatel:Sdružení Most Roudné (EUROVIA CS, a.s. - SMP CZ, a.s.), vedoucí účastník EUROVIA CS, a.s.
Investor:   

Jihočeský kraj

Přihlašovatel:EUROVIA CS, a.s., závod České Budějovice

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za rekonstrukci dosloužilého mostu, která ohleduplně zachovala tradiční siluetu stavby se zřetelem k řešení síťových závěsů.

14. Centrum ekologické výchovy Kladno

Autor:Ing. arch. Jan Červený, Ing. arch. Mikoláš Vavřín, Architektonická kancelář IAV Ing. arch. Mikoláš Vavřín
Dodavatel:Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod 02
Investor:   Statutární město Kladno

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za vytvoření jednoduché, energeticky úsporné dřevostavby, která už sama o sobě se stává důležitým výukovým prostředkem, se zřetelem k nápaditému architektonickému řešení.

18. Dům v Tuchoměřicích

Autor:AMA invest s.r.o., Ing. Karol Böhm, Ing. arch. Iva Veselá
Dodavatel:firma Jan Málek Choceň
Investor:   manželé Böhmovi

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za vytvoření architektonicky nápaditého, energeticky úsporného domu se zřetelem k citlivému posazení do terénu a promyšlené práci se stavebními materiály.

19. Výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum Karlovy Vary

Autor:BFB – studio, spol. s r.o., Ing. arch. Antonín Buchta, Ing. Štefan Bolcha, Ing. arch. Milan Šuráň
Dodavatel:sdružení SYNER - BAU-STAV -METROSTAV, vedoucí účastník sdružení SYNER, s.r.o.
Investor:   Město Karlovy Vary

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za vytvoření mnohoúčelového městského centra se zřetelem k charakteristickému architektonickému výrazu.

21. Centrum Černošice

Autor:Šafer Hájek architekti s r.o., Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Tomáš Pavlík, Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. Olga Rosová
Dodavatel:IBS-ROKAL, s.r.o.
Investor:   IBS-ROKAL, s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za vytvoření nového, živého a mnohofukčního městského centra s poutavým parterem, se zřetelem k dispozičnímu řešení bytových domů.

25. Centrum vodní zábavy Kdyně

Autor:Ing. arch. Hana Pálková - projekční kancelář, Ing. arch. Hana Pálková, spoluautor: Ing. Petr Kesl
Dodavatel:SYNER, s.r.o.
Investor:   Město Kdyně

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za vytvoření energeticky velmi úsporné a přitom komfortní stavby pro rekreaci se zřetelem k řešení vodního hospodářství.

28. Malá vodní elektrárna Železný Brod

Autor:A R K spol. s r.o., Ing. arch. Boris Šonský                                                                      
Dodavatel:Akcent Bohemia, a.s
Investor:   VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost
Přihlašovatelé:  SYNER VHS Vysočina, a.s

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za vytvoření architektonicky velmi zdařilé, krajinně působivé stavby na obnoveném náhonu s zřetelem k úrovni designu průmyslového interiéru.

29. Administrativní centrum Vinice

Autor:COUFAL – PROJEKTOVÝ ATELIER, Ing. arch. Ilja Coufal
Dodavatel:DOMEC s.r.o.
Investor:   Administrativní centrum Vinice, a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za uváženou proměnu bývalého továrního areálu v moderní administrativní komplex se zřetelem k nápadité proměně původní vily majitele a ke krajinářským úpravám.

36. Farma Čapí hnízdo

Autor:SGL projekt s.r.o., Akad. arch. Jiří Javůrek
Dodavatel:BAK stavební společnost, a.s.
Investor:   Farma Čapí hnízdo, a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za architektonicky nápaditou rehabilitaci zanedbaného historického hospodářského dvora, se zřetelem k dostavbě a k dotvoření krajinného rámce.

44. Letní Koupaliště, Hradec Králové - Flošna 

Autor:ARCH.Z.STUDIO, Ing. arch. Jaroslav Ševčík, Ing. arch. akad. arch. Lukáš Liesler, Ing. arch. Pavel Šmelhaus, Ing. arch. Viktor Sunek
Projektant:CENTROPROJEKT a.s., PiiS s.r.o., Ing. arch. Libor Vlasák
Dodavatel:GEOSAN GROUP a.s.
Investor:   Statutární město Hradec Králové

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za vytvoření mnohostranného areálu pro aktivní využití letního volného času s promyšleným funkčním členěním se zřetelem k osazení do krajiny.

51. CENTRUM SPORTU A ZDRAVÍ OLOMOUC. Revitalizace území OMEGA centrum sportu a zdraví NH Olomouc Congress

Autor:Studio PRAK s.r.o., Ing. arch. Alice Michálková, Ing. arch. Pavel Pospíšil
Projektant:Studio PRAK s.r.o
Dodavatel:GEOSAN GROUP a.s.
Investor:   GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Statutární město Olomouc, GEMO SPORT a.s., HOTELPARK STADION a.s.

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za proměnu opuštěného spartakiádního sportoviště v moderní areál aktivního využití volného času se zřetelem k realizaci noblesního kongresového hotelu desénové úrovně.

57. Výroba pevné lékové formy v IVAX Pharmaceuticals – TEVA + Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Autor:OSA projekt s.r.o., Ing. arch. Martin Chválek, Ing. Pavel  Pietak
Dodavatel:IMOS Brno, a.s., závod Ostrava
Investor:   TEVA CZECH INDUSTRIES s.r.o.

Nominace na titul Stavba roku 2010 je udělena za vytvoření stavby pro náročný technologický provoz se zřetelem k architektonickému řešení interiérů a nápaditému řešení provozně nezbytných stavebních detail.

Nominované stavby na udělení ceny Státního fondu dopravní infrastruktury:

11. Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice - Kojetín, II. etapa

Autor:HBH Projekt spol. s r.o., Ing. Pavel Krejčí
Dodavatel:Sdružení D1 Mořice - Kojetín, vedoucí člen sdružení - Skanska DS a.s., závod Brno
Členové sdružení:Dálniční stavby Praha a.s., EUROVIA CS, a.s.
Investor:   Ředitelství silnic a dálnic ČR

12. Most ev. č. 15532-1 Roudné /silnice III/15532 Roudné/

Autor:MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.
Dodavatel:Sdružení Most Roudné (EUROVIA CS, a.s. - SMP CZ, a.s.), vedoucí účastník EUROVIA CS, a.s.
Investor:   Jihočeský kraj

33. R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice

Autor:PRAGOPROJEKT, a.s., atelier Liberec, Ing. Milan Strnad
Dodavatel:Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Investor:   Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Čechy východ

Nominace na Cenu Státního fondu životního prostředí ČR za energetickou úspornost:

14. Centrum ekologické výchovy Kladno

Autor:Ing. arch. Jan Červený, Ing. arch. Mikoláš Vavřín,
Architektonická kancelář IAV Ing. arch. Mikoláš Vavřín
Dodavatel:Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod 02
Investor:   Statutární město Kladno

18. Dům v Tuchoměřicích

Autor:AMA invest s.r.o., Ing. Karol Böhm, Ing. arch. Iva Veselá
Dodavatel:firma Jan Málek Choceň
Investor:   manželé Böhmovi

54. Podzemní nízkoenergetické domy, Horní Počernice II - skupina F

Autor:Hlaváček & partner, s.r.o., doc. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ing. arch. Václav Kruliš
Dodavatel:Konhefr, stavby a interiéry, s.r.o.
Investor:   Konhefr HP s.r.o.

Nominace na Cenu Státního fondu životního prostředí ČR za infrastrukturu:

25. Centrum vodní zábavy Kdyně

Autor:Ing. arch. Hana Pálková - projekční kancelář, Ing. arch. Hana Pálková, spoluautor: Ing. Petr Kesl
Dodavatel:SYNER, s.r.o.
Investor:   Město Kdyně

28. Malá vodní elektrárna Železný Brod

Autor:A R K spol. s r.o., Ing. arch. Boris Šonský
Dodavatel:Akcent Bohemia, a.s.
Investor:   VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost
Přihlašovatelé: SYNER VHS Vysočina, a.s.

44. Letní Koupaliště, Hradec Králové - Flošna 

Autor:ARCH.Z.STUDIO, Ing. arch. Jaroslav Ševčík, Ing. arch. akad. arch. Lukáš Liesler, Ing. arch. Pavel Šmelhaus, Ing. arch. Viktor Sunek
Projektant:CENTROPROJEKT a.s., PiiS s.r.o., Ing. arch. Libor Vlasák
Dodavatel:   GEOSAN GROUP a.s.
Investor:   Statutární město Hradec Králové

Nominace na Cenu Státního fondu rozvoje bydlení
1. Centrum Dolní Břežany

Autor:AAC servis, spol. s r.o., doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc.
Dodavatel:VCES a.s.
Investor:   Centrum Dolní Břežany, s.r.o.

21. Centrum Černošice

Autor:Šafer Hájek architekti s r.o., Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Tomáš Pavlík, Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. Olga Rosová
Dodavatel:IBS-ROKAL, s.r.o.
Investor:   IBS-ROKAL, s.r.o.

54. Podzemní nízkoenergetické domy, Horní Počernice II - skupina F

Autor:Hlaváček & partner, s.r.o., doc. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ing. arch. Václav Kruliš
Dodavatel:Konhefr, stavby a interiéry, s.r.o.
Investor:   Konhefr HP s.r.o.

Zaujal Vás tento článek, chcete se dozvědět více informací o soutěži Stavba roku? Zašlete nám Váš nezávazný dotaz

Přečteno: 32408x

Autor: redakce
Další články ze sekce Akce a veletrhy
Štítky: Stavba roku, architektura roku, nejlepší stavby čr
Publikováno: 27.09.2010

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
Novostavba rodinného domu.
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »