« zpět

Podpora oprav, modernizací, rekonstrukcí a zateplování bytových domů - Nový PANEL

Program Nový PANEL

Program podpory oprav, modernizací, rekonstrukcí a zateplování panelových bytových domů běží již devátým rokem a je realizován Státním fondem rozvoje bydlení ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.

Cílem podpůrného programu je stimulovat vlastníky domů i jednotlivých bytů, aby se rozhodli nikoliv pro jednotlivé opravy nebo stavební zásahy, ale pro celkovou rekonstrukci domu, jejíž součástí jsou zdaleka nejen sanace statických vad a opravy jednotlivých konstrukčních částí, ale především výrazná modernizace domu vedoucí k zásadnímu prodloužení jeho životnosti a zvýšení standardu bydlení tak, aby vyhovoval požadavkům budoucích let a desetiletí. Požadavky na standard bydlení se v současné době rychle zvyšují, to je celoevropský trend, a stav podstatné části našeho bytového fondu za tímto trendem stále zaostává.

Zateplování je součástí rekonstrukce

Jednou z nejdůležitějších součástí takové rekonstrukce a modernizace je samozřejmě zateplení domu a další zásahy vedoucí k úsporám energií jednak na vytápění domu, ale také k úsporám i dalších energií, které dům a jeho uživatelé konzumují. Je nutno ale zdůraznit, že nejde pouze o bezhlavé zateplování za každou cenu. Zateplování a úspory dalších energií chápeme důsledně jako součást modernizace domu, i když velmi významnou. Cílem programu je motivovat investory k racionálním zásahům na základě kvalifikovaných, odborných doporučení tak, aby vynaložené finanční prostředky také přinesly požadovaný efekt a dosažená úspora energií byla co nejvyšší.

Je to především v zájmu vlastníků samotných. Mají zájem na tom, aby jejich dům poskytoval onu fyzickou službu, tedy patřičnou úroveň bydlení. Mají ovšem zájem také na tom, aby jejich vlastnictví neztrácelo ekonomickou hodnotu. A dům, který nebude modernizován a zateplen, bude brzy klesat v ceně, protože cena v budoucnu už nebude závislá jen na lokalitě jako dnes, ale stále více na provozních nákladech, mezi nimiž spotřeba energií má stále vyšší váhu.

Je tu ale také zájem státu. Státní ekologická i energetická politika vyžaduje do budoucna zásadně snížit spotřebu energií nebo alespoň zásadně snížit tempo růstu spotřeby energií. Státní bytová politika musí posilovat tok soukromých investic do rekonstrukcí bytového fondu, zabránit slamizaci sídlišť, vytváření tzv. špatných adres. Musí pomáhat aktivním vlastníkům, kteří se o svůj majetek starat chtějí, přesvědčovat ty pasivní, kteří se zhodnocení majetku brání, kteří se bojí větších stavebních zásahů, kteří se bojí vzít si úvěr. A to všechno jsou dobré důvody pro ingerenci státu do těchto jinak privátních ekonomických procesů.

Formy podpory

Program Státního fondu rozvoje bydlení sestává ze tří částí, z nichž dvě mají povahu finanční pomoci, třetí je jakýsi odborný a informační servis. První částí je úroková dotace, kterou snižujeme úrokové zatížení investora. Tato metoda výrazněji a rozhodně efektivněji stimuluje vstup soukromých financí než primitivní přímá dotace. 1 Kč státní podpory vyvolává investici v hodnotě 5 – 8 Kč ze soukromých zdrojů. Poskytování úrokové dotace administruje na základě mandátní smlouvy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Ta také přijímá žádosti o tuto formu podpory.

Druhou částí je nabídka bankovní záruky, která usnadňuje investorům přístup k bankovním úvěrům, pomáhá těm, kteří při jednání s bankou nemají po ruce dostatek zajišťovacích nástrojů. Zatímco smlouvu o úrokové dotaci uzavírá Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.  jménem Státního fondu rozvoje bydlení, bankovní záruku poskytuje svým jménem, neboť je to její bankovní produkt. Nabízí jej ovšem výrazně levněji než by odpovídalo běžným podmínkám na finančním trhu. Na realizaci záruky přispívá totiž rovněž Státní fond rozvoje bydlení a tím plní smysl této formy podpory.

Třetí částí je odborná poradenská a informační pomoc investorům. Tu poskytuje soustava více než 70 poradenských a informačních středisek vybavených kvalifikovanými odborníky. Střediska zřizují právnické osoby s bohatými zkušenostmi v tomto oboru, které byly autorizovány Ministerstvem průmyslu a obchodu. Bez takovéto pomoci se investoři neobejdou, organizování rekonstrukce a zateplení, volba potřebných stavebních zásahů, volba technologií, výběr dodavatelů, to jsou všechno činnosti, které laik bez odborné pomoci nezvládá.

Program i pro nepanelové domy

Za důležité považuji, že všechny tři součásti programu byly a jsou stále přístupné všem vlastníkům domů a bytů bez rozdílu, zda jde o obec, družstvo, soukromou fyzickou nebo právnickou osobu. Donedávna ovšem sloužil podpoře rekonstrukcí a zateplování panelových bytových domů.

Program Státního fondu rozvoje bydlení, ve sdělovacích prostředcích často označován jednoduše „Program Panel“, se zpočátku rozvíjel poměrně pomalu, obtížně překonával psychické bariéry a setrvačnost vlastníků domů a bytů. Dnes se situace úplně jiná. Jestliže Fond v prvých letech profinancoval na úrokové dotaci cca 200 mil. Kč ročně, v roce 2007 to už byly 4,3 mld. Kč. To jenom pro představu, jaké raketové tempo růstu rekonstrukce v posledních letech nabraly.

To je samozřejmě dobře. To svědčí o plnění cílů programu, jde nepochybně o jeden z nejdůležitějších a nejúspěšnějších podpůrných programů v oblasti bytové politiky. Jestliže v prvé etapě programu šlo o kvantitativní růst, dnes již vstupujeme do jakési druhé etapy, v níž nám jde především o kvalitu. O kvalitu provedených rekonstrukcí a zateplení, o co nejdůkladnější rekonstrukce a co nejvyšší dosažené úspory energií. Vítáme, že vláda na doporučení NERVu zařadila podporu rekonstrukcí a zateplování domů mezi protikrizová opatření, že rozhodla o posílení finančních prostředků na realizaci „Programu Panel“ o 600 mil. Kč, a konečně, že vláda v závěru měsíce dubna přijala nařízení vlády č. 118/2009 Sb., kterým novelizovala podmínky programu.

Novela přinesla dvě podstatné změny. Především diferenciaci výše státní podpory do hladin  2,5 procentního bodu, 3 a 4 procentních bodů podle šíře rekonstrukce a míry zateplení rekonstruovaných domů. Diferenciace prohloubí stimulaci investorů k dosažení vyšší úrovně bydlení i vyšších úspor energií. Novela dále rozšířila působení programu i na rekonstrukce a zateplování všech bytových domů, tedy i jiných než panelových. Tím odstranila dosavadní asymetrii podpory, na kterou vlastníci nepanelových bytových domů právem poukazovali.

Souběh státních podpor

Novela řeší i případný souběh státních podpor z různých programů. Platí zásada, že stejná činnost nemůže být podporována ze dvou nebo více programů. Pokud investor přijme podporu na určité typy oprav, které jsou specifikovány jednotlivými položkami v příloze novely, finanční dotaci na příklad z programu „Zelená úsporám“ nebo z prostředků z evropských fondů např. v rámci tzv. Integrovaného operačního programu“, pak na tyto položky už nebude moci čerpat podporu z programu Státního fondu rozvoje bydlení. Naopak na všechny položky, které nebyly podpořeny z jiného programu, může podporu z našeho programu čerpat.

Podporu z programu Státního fondu životního prostředí „Zelená úsporám“ mohou čerpat nejen vlastníci nepanelových bytových domů, ale od 1. září t.r. i vlastníci panelových bytových domů.  Na zateplení panelových bytových domů bude dotace ze „Zelené úsporám“ poskytnuta za předpokladu, že půjde o projekt celkové rekonstrukce a zateplení, který splňuje základní požadavky program Nový PANEL. Splnění těchto požadavků bude žadatel dokládat doporučujícím stanoviskem některého z poradenských a informačních středisek (stejným jako doporučující stanovisko pro program Nový PANEL). Tato podmínka souběhu obou programů byla dohodnuta proto, aby zůstala zachována důležitá zásada celkové rekonstrukce a modernizace panelových bytových domů.

Z prostředků programu „Zelená úsporám“ však nelze financovat nic jiného než některé části zateplení domu. Je to prakticky pouze  9 položek z celkového počtu 38 položek, které podporujeme v rámci celkové rekonstrukce domu. Je proto důležité, že v takovém případě na všechny ostatní položky a součásti rekonstrukce můžeme investorovi poskytnout podporu v našem programu Nový PANEL.

Problém koeficientu Uem odstraněn!

Nařízení vlády č. 118/2009 Sb. přineslo vedle pozitivních změn i jednu komplikaci. Pro podporu rekonstrukcí a zateplování panelových bytových domů stanovilo novou podmínku, totiž dosažení tzv. „doporučené“ hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem. Tento požadavek v praxi vyřadil více než 40 % již připravených projektů z možnosti podpory a vážně tak ohrozil další realizaci programu. Ministr pro místní rozvoj proto podal vládě návrh na změnu této podmínky. Na jeho návrh proto vláda dne 17. 8. 2009 přijala další, velmi krátkou novelu programu, kterou se podmínka vrátila do původně navrhované tzv. „požadované“ hodnoty součinitele Uem. Novela nabyla účinnosti dne 8. září 2009 pod číslem nařízení vlády 310/2009 Sb. Tím byla bariéra v podobě „doporučené“ hodnoty koeficientu Uem odstraněna.

Naší snahou pochopitelně je a bude stimulovat všechny vlastníky bez rozdílu, chceme zvýšit standard bydlení a vést investory k dosažení maximálních úspor u co největšího počtu objektů. Je to velký úkol, neboť větší část bytových domů takové zásahy teprve čekají, představuje to objem investic v řádu set miliard korun. To nejsou peníze státu, ten jenom pomáhá. To je potřebný rozvoj soukromých investic a také samozřejmě zakázka pro soukromé firmy. Od těch bychom ovšem chtěli maximální odpovědnost, odbornost a kvalitu.

Rok Úroková dotace
počet výše dotace v tis. Kč podporovaný úvěr v tis. Kč počet opravených bytů
2001 18 34 904 119 707 1 600
2002 40 251 933 778 259 4 537
2003 145 429 155 1 377 663 5 684
2004 163 363 418 1 187 118 8 866
2005 197 221 719 876 797 9 032
2006 1 050 1 599 995 5 591 400 45 073
2007 2 566 4 299 981 12 506 976 100 140
2008 2 024 1 999 974 11 422 881 76 570
Celkem 6 203 9 201 079 33 860 801 251 502

Článek připravil JUDr. Jan Wagner (autor je ředitelem Státního fondu rozvoje bydlení).

Zaujal Vás tento článek, máte dotazy k programu Nový panel, chcete poradit se získáním dotací na opravu Vašeho domu? Zašlete nám Váš nezávazný dotaz.

Přečteno: 25851x

Autor: redakce
Další články ze sekce Financování a dotace
Publikováno: 04.01.2010

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
jdy3ez00 asCilmhal6t0 04.09.2016 07:13 Reagovat
Zobrazit vše
60012 Most (1)
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »