« zpět

KVK stavební chemie jako součást komplexního řešení nabídky

Nedílnou součástí firemní strategie je dlouhodobý intenzivní vlastní technologický výzkum, zaměřený na vývoj nových produktů. Mezi nimi vynikají zejména anhydritové potěry podlahového systému, lepicí tmely, omítky, šlechtěné omítky a fasádní barvy zateplovacího systému, hydroizolační hmoty, penetrace, lepidla a spárovací hmoty koupelnového systému, resp. balkonového systému, který je navíc doplněn i o sanační prostředky na opravu poškozených balkonových konstrukcí.  V portfoliu produktů sanačního systému nalezneme prostředky na sanace vlhkého a zasoleného zdiva, poškozených zděných a betonových konstrukcí, armovacích prostředků a dřevěných konstrukcí. Právě rozšiřování nabídky stavební chemie je věnována v poslední době zvýšená pozornost, která se projevila v doplnění a kompletaci nabídky pro běžné i speciální stavební postupy na stavbách.

Produkty stavební chemie společnosti Krkonošské vápenky Kunčice lze uplatnit při řešení preventivních i vynucených hydroizolačních opatření a sanacích vlhkého zdiva a budov, při preventivní ochraně dřeva i následných sanacích poškozených dřevěných konstrukcí a při uskutečňování povrchových úprav staveb. Další skupinu produktů tvoří speciální přísady do malt a betonů, které zlepšují mechanické vlastnosti a chemické složení tak, aby se vylepšila zpracovatelnost používaných stavebních hmot a prodloužila jejich sezónní využitelnost. Do této skupiny lze ještě zařadit i odformovací prostředky pro snížení pracnosti a urychlení pracovních postupů při manipulaci s bedněním.

Veškeré na trhu nabízené produkty jsou ekologické, stejně ekologická je i výroba prostředků stavební chemie i stavebních materiálů. Krkonošské vápenky Kunčice se totiž mohou pochlubit certifikátem zavedení normy ISO 14001:2004, který je dokladem o ekologickém přístupu firmy, spočívajícím v ochraně životního prostředí, prevenci jeho znečišťování a dodržování ekologických výrobních postupů s minimalizací negativních dopadů, jako jsou například emise skleníkových plynů či znečišťování vodních zdrojů a půdy.

Hydroizolační přípravky

Pro hydroizolace betonu, zdiva a železobetonových konstrukčních prvků je určen dvousložkový přípravek DUOFLEX. Tato tekutá lepenka na cementové bázi se aplikuje na vodorovných i svislých plochách v interiéru i venkovním prostředí. Vytváří spolehlivou hydroizolační a protiradonovou clonu. V bytové výstavbě se uplatňuje zejména v konstrukci balkonů a teras, v koupelnách a kuchyních, pod obklady a dlažbu, případně ve sklepních prostorách, v průmyslové výstavbě je ideální pro izolace mostních konstrukcí a vodních nádrží. Dodává se ve dvou samostatných složkách – tekuté a práškové, po jejich smíchání a homogenizaci hmoty v požadované konzistenci je tato tekutá lepenka připravena k použití. Hydroizolační vrstvu v konstrukčních přechodech, jako jsou styky podlah se stěnami, rohy, kouty, dilatační spáry apod. , vylepšuje elastický tkaninový kaučukový pás DUOFLEX EKP, který trvale a pružně spolehlivě utěsní trhliny, spáry a přechody. Pokládá se do první vrstvy aplikovaného přípravku DUOFLEX. Další vrstva přípravku DUOFLEX pásku překryje. DUOFLEX se dodává v baleních 6 kg, 15 kg nebo 30 kg, které v aplikaci dvou vrstev vystačí na plochy 4 m2, 10 m2 a 20 m2.
Asfalto-latexový hydroizolační nátěr BADIZOL je určen na betonový podklad a cihlové základy staveb. Slouží jako hydroizolační clona podlah a stěn v interiéru, kde lze očekávat působení vlhkosti. Najde proto uplatnění zejména v koupelnách, na WC, v kuchyních apod.  Tvoří ochrannou vrstvu pod keramickými obklady a dlažbami. Odolává extrémnímu zatížení vlhkosti, je proto ideální rovněž pro venkovní použití. Je důležitou součástí systémového řešení teras, balkonů a plochých střech. Díky svému chemickému složení přispívá k účinné ochraně staveb před působením solí a síranů. BADIZOL je také možné použít jako kvalitní lepidlo pro lepení dřevěných bloků a mozaik, izolačních desek, roztažných polystyrenů a korkových dlaždic na betonové a zděné cihlové podklady. Dodává se v praktickém 2,5l, 5l a 10l balení. Aplikuje se na vlhký podklad. Suché a porézní podklady musí být před nanášením vrstvy navlhčeny. Nesmí se však používat na podklady příliš mokré. Sanační opatření v podobě nátěru BADIZOLu nemůže zabránit případnému dalšímu negativnímu působení vlhkosti, vzlínající z podkladu. Pokud to technický stav budovy vyžaduje, musí aplikaci BADIZOLu předcházet oprava vodorovných hydroizolačních clon.

WATERSEAL je povrchový hydroizolační nátěr proti vlhkosti a tlakové vodě, který je předurčen k použití v extrémních podmínkách. Jeho úkolem je zabránit průniku a průsaku vody nebo jejímu vykapávání v kontaktu s betonovými konstrukcemi nebo podklady na bázi cementu. Může se aplikovat na povrchy v interiéru, ale především dobře poslouží ve vnějším prostředí.

Je účinný proti negativnímu i pozitivnímu vodnímu a osmotickému tlaku, takže se uplatní například při hydroizolacích vodních nádrží, vodních rezervoárů, přehrad, tunelů, výtahových šachet, sklepení, betonových rour a kanálů. Přípravek WATERSEAL je odzkoušen a certifikován pro styk s pitnou vodou, nalezne uplatnění i při izolacích vodojemů, studní a zásobníků pitné vody. V rodinných domech poslouží jako účinná ochrana ve sklepních prostorách. Dodává se v 5kg, 10kg a 25 kg baleních. Aplikace se provádí na zvlhčené povrchy.

Ochrana a sanace dřeva

Při stavební činnosti je třeba zajistit ochranu dřevěných konstrukcí před možným poškozením, ke kterému dochází zejména působením atmosférických vlivů, jako jsou déšť, sníh, mráz, sluneční záření apod. Dalším rizikovým faktorem je nebezpeční napadení dřeva biologickými škůdci, jak odborně nazýváme organismy, které ničí či narušují dřevo. Jsou to dřevokazné a dřevozbarvující houby a plísně, bakterie a dřevokazný hmyz. S těmito škůdci se setkáváme nejen ve starých domech (kde bychom je pochopitelně čekali), ale také již po několika letech užívání i v novostavbách, kde k zavlečení škodlivých organismů došlo buď kontaminací zdravého dřeva, nebo nedostatečně provedeným ošetřením před zabudováním do stavby.

K dlouhodobé ochraně dřeva a prodloužení jeho životnosti slouží prostředek DUOPEN EX. Poskytuje ochranu proti plísním a dřevokaznému hmyzu, ale zejména proti nejobávanějším dřevokazným stopkovýtrusým houbám třídy Basidiomycetes, mezi které patří zejména dřevomorka domácí, trámovka, pórnatka Vaillantova a kornatka rozvitá. DUOPEN EX slouží k povrchovému ošetření konstrukčního dřeva, krovů, latí, stodol, plotů, srubů, pergol, zahradních teras, okenic, protihlukových stěn, palet, ale dokonce i jako sanační prostředek pro ošetření napadeného zdiva. Poskytuje i krátkodobou ochranu i proti zamodrání. DUOPEN EX není ale určen k ochraně dřeva trvale zapuštěného do země, nebo do vody. Přípravek je žíravý a nebezpečný pro životní prostředí, není vhodný ani pro nátěry dřevěných hraček a dřeva, které přichází do přímého kontaktu s člověkem, s potravinami, pitnou vodou a krmivy. Proto se nepoužívá ani pro impregnaci skleníků, saun a včelích úlů.

DUOPEN EX se dodává ve formě koncentrátu v 1l, 5l, 10l a 25l balení, přičemž před použitím se ředí vodou podle účelu ochrany, třídy ohrožení, druhu dřeva, způsobu aplikace a stavu povrchu. Dodává se jako čirá nebo zelená tekutina. Po aplikaci je během tří hodin trvale fixován do dřeva či zdiva. Po této době je již nevyluhovatelný. Do exteriérů staveb s třídou ohrožení 3 (dle ČSN EN 335 - 1,2) může být použito dřevo chráněné povrchově prostředkem DUOPEN EX pouze tehdy, je-li následně vhodným způsobem ošetřeno proti tvorbě povrchových trhlin, nebo chráněno dlouhodobým máčením nebo hloubkovou ochranou, například v podobě tlakové impregnace.

Prostředky pro povrchové úpravy staveb

K dlouhodobé ochraně betonových podlah, chodníků a povrchů pozemních, dopravních a inženýrských staveb slouží přípravek BPS-BEZBARVÝ PENETRAČNÍ SYSTÉM. Vytváří tuhý otěruvzdorný utěsňující povrch, který dobře odolává vodě, ropným produktům, atmosférickým vlivům a růstu mechů, plísní a zárodků rostlin. BPS - BEZBARVÝ PENETRAČNÍ SYSTÉM fixuje a stabilizuje podkladní vrstvu, proto je ideálním nátěrem pro beton, cihelné zdivo, pískovec a dlažbu. Dodává se v 1l a 5l balení a aplikuje se ve dvou vrstvách v průběhu jediného dne.
K povrchové hydrofobizaci fasád, zdiva, omítek, pohledového betonu, cihel, stavebních dílců, pálené krytiny, přírodního a umělého kamene a cementových výrobků světlých odstínů je určen kapalný prostředek na bázi silikonů s názvem BPS HYDROFOB. Po aplikaci na podkladový materiál odpuzuje vodu, zlepšuje vzhled povrchu, protože se prach a nečistoty snadno smývají a neusazují se v pórech povrchu. Zvyšuje odolnost stavby proti kyselým dešťům, zamezuje tvorbě výkvětů a výrazně zhoršuje podmínky pro růst mechů. Hydrofobizační prostředek BPS HYDROFOB je přitom paropropustný. Nelze jej aplikovat na vlhké podklady a podklady s prostupující zemní vlhkostí, v takovém případě je třeba stavební konstrukci ošetřit odpovídajícím způsobem (například s využitím prostředku DUOFLEX a DUOFLEX EKP pro vytvoření hydroizolační clony). Dodává se v 1l, 3l, 5l, 10l a 25l balení. Nanáší se ve dvou vrstvách na suchý povrch stříkáním, natíráním nebo máčením až do nasycení podkladu. Životnost aplikovaných povrchových úprav se pohybuje většinou v rozmezí 5 až 7 let. Při viditelném snížení hydrofobizačního efektu po této době lze ošetření opakovat.

K penetraci savých podkladů a ke zlepšení vlastností směsí obsahujících cementové nebo vápenné pojivo slouží univerzální akrylátová disperze PENETROLMIX. Jedná se o vodní disperzi styrenakrylátového kopolymeru ředitelného vodou. Působí jako mnohostranně využitelné pojivo, jako těsnicí a adhezní přísada do malt a potěrů, jako impregnační a napouštěcí přípravek. Je odolný proti otěru a povětrnostním podmínkám, dobře působí i přes velké mechanické namáhání podkladové konstrukce. Koncentrace přípravku se volí podle způsobu použití, technického stavu, savosti a charakteru podkladu, případně podle použití jako přísady do malt a potěrů. Dodává se v 1l, 3l, 5l, 10l a 25l balení.

K odstranění vápenných a cementových usazenin a rzi na nových keramických obkladech a dlažbách slouží ČISTICÍ ROZTOK. Je však také použitelný na všech kyselině odolných površích, například na porcelánu, keramice, obkladech stěn, bazénů a sanitárních zařízení. Před aplikací je nutné chránit kovové a chromované povrchy, které by ČISTICÍ ROZTOK mohl poškodit. ČISTICÍ ROZTOK se dodává v 1l balení. Ředí se vodou a koncentrace přípravku se volí podle způsobu použití a míry znečištění povrchů. Aplikuje se na vlhký podklad celoplošně a rovnoměrně, aby se zabránilo případným lokálním skvrnám. Roztok se nechá působit podle stupně znečištění povrchu a po aplikaci se ještě povrch mechanicky očistí a důkladně omyje vodou.

Přečteno: 19465x

Autor: redakce
Další články ze sekce Zateplení domu
Publikováno: 21.06.2009

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
www-penetrolmix-3l-rgb-w480
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »