« zpět

Jak se vyvarovat omylů při výběru obkladů či dlažby

Čemu se vyhnout při výběru obkladů či dlažby do panelového bytu

Skutečnost však bývá mnohdy právě opačná, zanedbaný technický stav, stáří domu nebo špatně odvedená práce jsou zdrojem velkých problémů, nákladných oprav a časových ztrát. Rozmrzelosti, zklamání a útrapám se však dá ve většině případů předcházet. Jsou způsobeny řadou faktorů, a pokud si je uvědomíme, jsme na nejlepší cestě, abychom se jich vyvarovali. Naše rady mohou vyznít poněkud obecně a mohou obsáhnout i jiné oblasti stavební činnosti, ale pokusíme se nastínit nejdůležitější problémy konkrétněji na manipulaci s keramickými materiály.

Nevhodně navržené technologie a postupy

Budoucí potíže si můžeme zajistit již ve fázi projektových příprav. Nevhodně navržené technologie a postupy bývají velmi častým jevem. Nikdo není neomylný, ani dobrý projektant se nevyvaruje chyby a v množství požadavků a nároků se vždy najdou drobné, větší i velké chyby. Leckdy se chyba udělá přehlédnutím, přitom může být na první pohled patrná. Už investor by měl na projektantovi požadovat, aby dokladoval, že v projektu navrhovaná řešení odpovídají normám a zákonům (zejména Stavebnímu zákonu), že všechny podklady jsou v souladu s našimi požadavky. Je dobré ke konzultacím přizvat nezávislého znalce, odborníka, který celý projekt detailně s autorem návrhu projde a překontroluje vše potřebné.

Draze zaplacené zkušenosti investorů napovídají, aby stavební dozor nad probíhajícími činnostmi a stavbě neprováděl člověk, který připravoval projekt. Pokud se v projektu dopustil jedné nebo více chyb či zvolil nevhodnou technologii, je více než pravděpodobné, že bude vlastní omyly krýt a potíže na stavbě svádět na jiné okolnosti. Projektant by měl také navrhovat už ve fázi projektu možnost změny dodavatele i materiálu.

Pokud řešíme stavební činnosti subdodavatelsky, setkáme se občas s problémem, že doporučený materiál není na trhu ve chvílích, kdy ho potřebujeme, nebo narazíme na vhodnější materiál. Dohledem na jednotlivé kroky výstavby či rekonstrukce můžeme výrazně snížit ekonomickou náročnost projektu, navíc průběžným proplácením provedených prací máme v rukou nástroj k ovlivňování prováděcí firmy a částečně eliminujeme i riziko zpronevěry investic.

Přečtěte si také: Obklady a dlažby v panelovém bytě (2) - Vlastnosti keramických materiálů.

Pomoc rodiny - dvousečná zbraň

Zainteresování rodinných příslušníků na projektu, stavebním dozoru i samotné pracovní činnosti je mimořádně ostrou dvousečnou zbraní, v některých případech neshod i ostří samurajského meče srovnáním pokulhává. Na jednu stranu není od věci, že vynaložené prostředky zůstanou takříkajíc "v rodině". Při investování do prací či majetku, kde nemůžeme uplatnit platby jako daňově uznatelné náklady, je vyplácení prostředků příbuzným "morálním" přesunem nedaněných příjmů a výdajů v rámci rodiny úsporou na daních pro nabyvatele výhody (ponechejme teď stranou otázku možných nepřiznaných příjmů). Někdy se obě strany ku vzájemné spokojenosti dohodnou na nižší odměně za práci s ohledem za ušetřené odvody daní ve smyslu rčení o nažraném vlku a celé koze. Jakmile však nastanou problémy se stavbou, zůstanou nám spíš oči pro pláč.

Musíme si uvědomit, že stavební práce patří mezi velké investiční akce a při reklamaci provedení či znehodnocení materiálu nejde o stokoruny či tisíce, ale mnohdy o desítky, občas i o stovky tisíc. Chyby bratranců, strýců a jiných příbuzných se velmi těžko napravují s ohledem na mezilidské vztahy, žádné straně se do problému nechce. Pokud budeme dokonce hovořit o platbách pokut, penále či náhradě škod z činnosti, můžeme si být jisti "vyobcováním" z rodiny a nevybíravým označením, kterým o nás budou na svatbách, pohřbech a dalším rodinných událostech hovořit ještě vnoučata našich bratranců.

Přečtěte si také: Obklady a dlažby v panelovém bytě (3) - Jdeme nakupovat.

Vady materiálu a nevhodnost jeho použití

Na nekvalitním vzhledu výsledných stavebních zásahů se výraznou měrou podílejí vady materiálu nebo nevhodnost jeho použití. Zvyšující se kvalita materiálů a tlak konkurence na trhu snižují riziko zakoupení nekvalitního zboží u prověřených a autorizovaných prodejců, ale neserióznost některých podnikatelských subjektů nelze vyloučit nikdy. Ve snaze ušetřit nechceme nakupovat u odborných a renomovaných dodavatelů, stačí se porozhlédnout a pomyslet - vždyť v prodejně za rohem "stejné" zboží koupím o polovinu laciněji, tak proč bych měl platit luxus a reklamu těch hodně se zviditelňujících podnikavců?

Musíme si ale v první řadě uvědomit, že nižší cena může ve skutečnosti signalizovat zboží nižší kvality. Někteří neseriozní prodejci a výrobci spoléhají na skutečnost, že laik u mnoha druhů zboží není bez odborného posudku vůbec schopen posoudit kvalitativní rozdíl v nabízeném sortimentu, nebo v případě i shodných cen v porovnání s autorizovaným prodejcem prodávají zboží nižší kvality ve snaze dosáhnut maximálního zisku. Pravdou ale zůstává, že vyšší cena je téměř vždy vykoupena špičkovým informačním servisem, kvalitními službami a komplexností řešení. Autorizovaní prodejci jsou hrdi na své označení, protože jsou takto označeni například samotnými výrobci. Tímto označením kvalitní výrobce kvalitního zboží dává spotřebiteli jasně a srozumitelně na vědomí fakt, že tato firma, tento podnik, má ty nejlepší předpoklady poskytnout vše potřebné pro náš kvalitní výrobek. Postará se o svého zákazníka vždy a s úctou.

Výrobní firmy či dovozci velmi často nabízejí vlastní pracovníky, kteří se starají o zákazníky tím, že jsou schopni dojet na stavbu a prohlédnout, zda je vše v pořádku, a jsou často schopni zatlačit na provádějící firmu. Totéž platí i pro odhalení dalších chyb, způsobených špatnou technologií. Tato služba je nabízena mnohdy i bezplatně, aby nedocházelo k poškozování jména firmy jinými firmami nebo řemeslníky. K čemu je potom vynikající materiál vysokých pořizovacích nákladů, kdy v ceně zaplacenou kvalitu dokáže řemeslník znehodnotit špatně odvedenou prací?

Kontroly manipulace s výrobkem přímo na stavbách také napomáhají dodavatelům materiálu či technologie sledovat technologickou kázeň provádějící firmy. Je nezbytně nutné zachovat celistvost ucelených systémů. Například sanační systémy, střešní systémy, fólie, izolace, dlažby a obklady ve spojení s lepidly jsou většinou pojaty tak, že celá dodávka musí být jedné značky. Nahrazení jediného komponentu v systému znamená ztrátu záruky výrobce. Zde nejde o "ješitnost" či snahu "hrát si na značku", jde opravdu o zachování kvality.

Podívejme se na věc logicky a s odstupem - certifikací, schvalovacím řízením a ověřením kvality prochází ve zkušebnách ucelený systém a jediný komponent (přitom určitě kvalitní) jiného výrobce může narušit správnou funkci celého systému. Například náhrada jediné složky v omítce může změnit fyzikálně-chemické parametry, v důsledku čehož sanační omítka nebude pracovat, jak se od ní očekává. Totéž platí o lepidlech či tmelech. Musíme si uvědomit, že řetěz je jen tak silný, kolik vydrží nejslabší článek.

Kontroly na staveništi také napomáhají odhalit další příčinu častých reklamací - nesprávnou manipulaci a skladování materiálu. Aby byly vyloučeny veškeré pohybnosti o kvalitě, je třeba vyžadovat u dodavatelů certifikát jakosti a přesně v souladu s pokyny výrobce převzít a důkladně překontrolovat stav dodaného zboží. Pokud se přece jen závada objeví, obvykle výrobce svou chybu uzná a vše řeší výměnou či opravou na vlastní náklady.

Přečtěte si také: Obklady a dlažby v panelovém bytě (4) - Vybíráme firmu.

Nedodržení správné technologie

U hrubých vnitřních a dokončovacích prací je nejčastější příčinou chyb a závad nedodržení správné technologie. V silné konkurenci existuje na trhu mnoho dodavatelských firem i samostatných řemeslníků, kteří se snaží za každou cenu získat zakázku, ačkoliv na ni nemají ani vědomostně ani technologicky. Chybějí jim často jakékoliv elementární praktické zkušenosti a zákazník se pak stává rukojmím či pokusným králíkem, který zaplatí za chyby jiných.

Do stejné situace se dostaneme sami, pokud se rozhodneme provádět činnosti svépomocí a nejsme proškoleni od dodavatelů. Neznáme důležité zásady, neznáme bezpečnostní požadavky a zákony, vztahující se k uvedeným materiálům a technologiím (kupříkladu při elektroinstalačních činnostech). Navíc se naskýtá otázka, zda si pomůžeme finančně, budeme-li práce provádět sami. Zdatnější jedinci určitě budou schopni při lepení dlažeb a obkladů dodržet roviny, přesnost pokládky, spárování a všechny doprovodné činnosti, které při manipulaci s materiálem budou zapotřebí, ale pro dobrý výsledek se neobejdou bez nejrůznějších pomůcek, nářadí a nástrojů, které mají povětšinou specifické použití. Zakoupení tohoto vybavení a úhrada poškozeného materiálu se do ceny započítat musí. Na druhou stranu se dá výrazně ušetřit, pokud práce provádí stavební nebo jiná specializovaná firma. Ta si spolu s pracemi účtuje za materiál pouhých 5 % daně z přidané hodnoty, kdežto pokud si budete práce provádět sami a kupujete stavební materiál jako koncový uživatel, zaplatíte státu 22 % základu daně navíc. Rozdíl může u dražších výrobků a větších investic spolehlivě pokrýt i náklady na provedení prací od odborníků.

Chybám jednotlivých pracovníků se nevyhne ani renomovaná firma, ta však povětšinou přizná chybu a svými silami a prostředky se snaží věc napravit. Při takovém přístupu je třeba zachovat chladnou hlavu a klidné nervy - nikdo není neomylný, většině z nás se v životě občas stane, že nedopatřením či nepozorností neodvedeme práci v té nejvyšší kvalitě. Přiznat si chybu a napravit ji by mělo být ale ctí a povinností každého z nás.

Na závady se může přijít jedině důslednou kontrolou. Ta by měla být na stavbě zajištěna neustále, doporučujeme však kontrolovat i kontrolory.

Výběr subdodavatelů nebo pracovníků na stavbě je také dobré opět podchytit ve smlouvě o dílo, mělo by být právem investora zasahovat do výběru (nebo alespoň odvolání nežádoucích elementů). Vždy je však ve smlouvě třeba požadovat na stavbě během celé pracovní doby přítomnost odpovědné osoby zastupující investora. Technologické postupy by měly být vždy součástí smlouvy o dílo, protože jednak lze činnost pracovníků kontrolovat a jednak máme v případě potíží v ruce jednoznačný písemný důkaz, jak k uvedené chybě došlo. Pokud totiž byla zvolená nesprávná technologie, máme v ruce papír, pokud byla správná technologie a nesprávně ji aplikovali pracovníci firmy, máme v ruce opět papír. Bez písemného a detailního popisu prováděných činností jsme právně naprosto bezmocní. Někdy dojde situace tak daleko, že dokonce nelze práce ani zastavit (už vůbec ne smlouvu o dílo zrušit), aniž by to nebylo bez finančních následků vůči investorovi.

Na záruky firem, uvedené ve smlouvě, také nelze vždy spoléhat. Různé firmy nabízejí různé doby záruky. Minimální lhůty vyplývající ze zákona musí dodržet každý, setkáváme se však paradoxně spíše s kuriózními záručními lhůtami ve snaze ohromit klienta seriózností firmy. I k těmto termínům je nutné přistupovat s rozmyslem - například třicetileté záruky na vybrané druhy stavebnin nejsou výjimkou u renomovaných firem, které mají historicky ověřené zkušenosti a závazkům dostojí i po třiceti letech, proč ne. Jsou však i firmy, které působí na trhu několik týdnů a bez uzardění nabízejí takové záruční doby, že vaše ještě nenarozená pravnoučata budou úspěšně reklamovat chyby materiálu. Zůstaňme na zemi - dřív než najdete kapesník, abyste si otřeli zvlhlé oko při představě potomstva, skotačícího ve vašem domě, zmiňovaná firma ukončí činnost.

Jak se tedy v této džungli zákonů, předpisů a kliček bránit? Nechejme si představit referenční práce, které firma prováděla jinde a promluvme s jinými investory o zkušenostech s naší firmou.

Chybně určené termíny

U každého zhotovovaného díla je nutné stanovit termíny předání. Termín je pro dodavatele prací závazný, proto se bude snažit za každou cenu dílo dokončit, často na úkor kvality nebo technologické kázně. Každý úsek činnosti však vyžaduje určité pracovní postupy, které nelze obejít. Nedodržení lhůt zrání omítek, betonu, chemických zásahů a dalších činností již stálo mnoho nevinných lidských obětí.

Aby firma zakázku dostala, často přistoupí na termín, i když už předem ví, že není možné jej při správném postupu dodržet. Proto je třeba časové plány konzultovat s třetí stranou, nezávislými odborníky. Technologické postupy a nutné přestávky je třeba opět důkladně zadokumentovat v písemné podobě ve smlouvě. Zkrácení termínů pod technologické hodnoty vždy znamená zhoršení kvality dodávky, která se velmi brzy začne projevovat.

Zkrácení technologických lhůt je možné, ovšem za předpokladu využití nejmodernějších postupů a špičkových materiálů, což se projeví na ceně dodávek. Proto při zkrácení termínů buďme obezřetní.

Přečtěte si také: Rekonstrukce bytového jádra - noční můra nebo zbytečná obava?

Snaha ušetřit

Oblíbené pořekadlo "šeřit se musí, ať to stojí, co to stojí" je snad v oblasti stavebnictví a bydlení nejpoužívanějším rčením. Není se co divit, protože právě investice do pořízení nemovitostí k bydlení a podnikání patří v životě většiny z nás k těm největším, které kdy vynaložíme. A snaha ušetřit za každou cenu se stává důvodem, proč vynakládáme další a další prostředky na nápravu našich omylů a chyb.

Se snahou ušetřit se určitě setkáme u dodavatele technologie či materiálu (je to i pochopitelné). Proto je třeba ve smlouvě vždy podrobně deklarovat použité materiály, jejich kvalitu, výpis norem, odpovídající cenu. Při změně materiálu či kvality se musí taková změna projevit v cenách. Při výstavbě je nutné dodržet kvalitu prací, technologickou kázeň a termíny (například zrání betonu a omítek, vymrznutí stavby). Veškeré činnosti je třeba dozorovat průběžně, protože na co se nepřijde hned, těžko se pak dokazuje.

Pokud budujeme stavbu sami, stále v nás vrtá červ pochybností, zda se nedalo někde ušetřit. Neustále a ze všech stran na nás útočí slevy, úspory, akční ceny, ale většinou je tomu na úkor kvality. Porovnávejme kvalitativní faktory, komplexnost dodávky, poskytované záruky, jméno firmy. Není vůbec od věci vsadit na značku, protože se v případě problémů firma dokáže zachovat tak, aby nepoškozovala své jméno. Je lépe se vyhýbat neznámým firmám. Máme-li dobré reference od přátel, doporučení od jiných investorů, není třeba se obávat svěřit zakázku malé (a lacinější) firmě. Mějme na paměti, že i velké firmy byly malé a že jméno a referenci si musely také vybudovat na důvěře. A nižší cena může odrážet menší náklady, v ceně produktů renomovaných značek si platíme vše, co ke komfortu patří - deklarovanou kvalitu, servisního technika nebo obchodního zástupce, který přijede na vyžádání, ale hlavně - klid na duši.

Zaujal Vás tento článek, chcete poradit s výběrem vhodné keramické dlažby či obkladů do Vašeho bytu? Zašlete nám Váš nezávazný dotaz.

Článek patří do seriálu Dlažby a obklady
  1. Jak se vyvarovat omylů při výběru obkladů či dlažby právě čtete
  2. Dlažby a obklady - Volba keramického materiálu
  3. Dlažby a obklady - Vlastnosti keramických materiálů
Přečteno: 79099x

Autor: redakce
Další články ze sekce Rekonstrukce bytu
Štítky: Dlažby, , kamenné obklady, , levné obklady, , Obklady, , Obklady a Dlažby, , obklady dlažby, , obklady do kuchyně, , obklady koupelny
Publikováno: 30.05.2012

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
mwycds8e asCilm56o8ve 08.08.2016 22:46 Reagovat
Zobrazit vše
Luxusní řešení obkladů - hodí se i do ložnice.
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »