« zpět

Elektroinstalace v rekonstruovaném domě - Co je důležité vědet?

Stačí vlastní síly nebo voláme odborníky?

Každý větší stavební zásah do staršího objektu se nepochybně nutně dotkne i potřebných úprav elektrické instalace. Ty vycházejí nejen ze značného stáří stávajících elektrických rozvodů, s mnohdy již nevyhovujícími elektrickými parametry, ale navíc s nepostačujícím vybavením svítidly pro dobrou světelnou pohodu, pro komfort v ovládání osvětlení, žaluzií, vytápění a dalších funkcí a zpravidla také se zcela nedostatečnými počty zásuvek.

Proto bude zapotřebí nejdříve zkontrolovat technický stav současných elektrických rozvodů. Tuto činnost nejlépe zabezpečí projektant, revizní technik anebo pracovník elektromontážní firmy. Pokud mezi známými a přáteli nikdo takový nefiguruje, postačí nahlédnout do Zlatých stránek, anebo se dotázat na nejbližším úřadě místní samosprávy. Tam určitě budou mít dokonalý přehled o řemeslnících a podnikatelích, kteří pomohou při zamýšlené rekonstrukci.

Kromě toho budou také vědět, zda vybraný pracovník je skutečným odborníkem - zda jeho kvalifikace odpovídá požadavkům Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. „O odborné způsobilosti v elektrotechnice". Ať již se jedná o samostatného projektanta, samostatného pracovníka pro zabezpečování elektromontážních prací anebo o pracovníka, který smí kontrolovat technický stav elektrických instalací (revizního technika), každý z nich musí mít odpovídající odborné vzdělání a praxi v oboru a navíc musí být schopen prokázat se platným certifikátem o úspěšném absolvování cyklického přezkušování z odborných znalostí.

Vystavený certifikát má platnost dva roky a dokladuje, že jeho držitel vykonal zkoušky ze znalostí bezpečnostních předpisů i dalších důležitých předpisových norem souvisejících s náplní jeho práce.

Všechny stavby se řídí stavebním zákonem č. 50/1976 Sb. (zatím poslední novelizace č. 127/2005 Sb., s platností od 1. 5. 2005). Podle oddílu 2, § 46a se vybranými činnostmi ve výstavbě mohou zabývat jen fyzické osoby s oprávněním k výkonu těchto činností. Právnické osoby pak mohou pověřit tyto fyzické osoby. Mezi vybrané činnosti patří především veškerá projekční činnost a vedení realizace, s výjimkou staveb malých. Na zákon navazuje řada vyhlášek.

Podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích musí být kterýkoliv objekt připojen příslušným dodavatelem k distribuční elektrické síti při splnění daných podmínek, mezi nimiž je souhlas vlastníka nemovitosti a především požadavek na zhotovení elektrické instalace podle platných norem a předpisů.

Zkontrolujte si najatou firmu

Zájmem každého stavebníka či investora zajisté bude, aby instalace dokázala splnit všechny požadované funkce při zajištění maximální bezpečnosti osob před úrazem elektrickým proudem a majetku před poškozením přepětím, nebo zničením požárem. Proto je nezbytné pověřit odbornou firmu k vykonání všech potřebných prací. Jako investoři máte plné právo kontrolovat kvalitu odváděné práce, v případě zjištění jakýchkoli závad pak požadovat jejich odstranění. V takovémto případě se nebude jednat o vícepráce, ale o opravu práce špatně vykonané.

Pozor na staré elektrické vedení

Máte-li ve svém domě nebo bytě staré elektrické rozvody, s největší pravděpodobností již nebudou vyhovovat současně platným předpisům ani z hlediska technického, ani z bezpečnostního pohledu. Staré elektrické instalace byly navrhovány a ukládány podle tehdy platných norem a s ohledem na obvyklou vybavenost bytů elektrickými spotřebiči. Některé části poněkud novějších instalací by možná i mohly vyhovět technickým požadavkům, ale z hlediska bezpečnosti již opět nemusí být zcela vyhovujícími.

A o jaké parametry jednotlivých částí starých elektrických instalací byste se vlastně měli zajímat? V prvé řadě je to způsob ukládání vodičů - zda byly protahovány v trubkách anebo ukládány jiným způsobem, z jakého materiálu a o jakých vnitřních průměrech jsou použité trubky, z jakého materiálu a o jakých rozměrech jsou nyní elektroinstalační krabice pro domovní zásuvky a spínače i pro účely odbočování vedení. Dále zjišťujeme, jsou-li použity měděné nebo hliníkové vodiče a o jakých průřezech, zda je použit systém vnitřních rozvodů TN-C (tzv. ochrana nulováním - tedy není použit samostatný ochranný vodič) nebo TN-S (tzn. třívodičový nebo pětivodičový rozvod se samostatným ochranným vodičem). Zajímat se musíme také o umístění elektroměrové skříně, hlavní domovní skříně, domovní nebo bytové rozvodnice, jaké jističe a další přístroje jsou v rozvodnicích a rozváděčích. A co je velmi důležité - jaké stavební materiály jsou použity v těch částech stavby, ve kterých budou elektrické rozvody rekonstruovány.

S výměnou za nové vedení si nechte poradit

Když jste se seznámili se stávajícím stavem, můžete jej kontrolovat s požadavky na hotové, rekonstruované elektrické instalace. K tomuto porovnání je nutné povolat projektanta elektrických instalací. Jedině on může posoudit, které části staré instalace bude možné ponechat, které díly bude ještě možné využít. Lze očekávat, že využitelných částí bude skutečně poskrovnu.

Obecně můžeme předpokládat, že nepoužitelnými budou veškeré hliníkové vodiče. Je to především z důvodu nutnosti pravidelného dotahování svorek, což ovšem v bytové sféře nelze zajistit. Staré normy sice vyžadovaly pravidelné revize ve dvouletých cyklech, ale v bytové sféře je tento požadavek zcela nerealizovatelný. Proto naše předpisy již nepřipouštějí nové instalace s hliníkovými vodiči, možné je jen použití vodičů měděných, s bezrevizním provozem.

Nepoužitelnými budou měděné vodiče o průřezech menších než 1,5 mm2 a veškeré další měděné vodiče s pryžovou izolací a bavlněným opředením. Obzvláště u rozvodů starších než cca 60 let je tato izolace ve velmi špatném stavu. Jak pryž, tak i bavlna se po každém pohybu vodiče začínají drolit a vodiče se postupně obnažují. Také u starých vodičů s PVC izolací bez bavlněného opředení, u nichž došlo k úniku změkčovacích přísad z izolace, dochází při pohybu vodičů k lámání nebo dokonce drolení této izolace.

Takže i zde je potřebné vodiče vyměnit za nové. Instalace se tedy stávají nebezpečnými z hlediska možného vzniku náhodného kontaktu živého vodiče s jakoukoli vodivou, dotyku přístupnou částí a následného vzniku situace, při níž může dojít k úrazu elektrickým proudem. Může dojít k postupnému narůstání velikosti unikajících proudů, jehož důsledkem může být vznik požáru. A toto riziko se zvyšuje s postupujícím časem s neustálým používáním a se vzrůstajícím přetěžováním starých, nedostatečně dimenzovaných instalací.

Dalším zjištěním kontroly zajisté bude i zcela nevyhovující vybavenost světelnými i zásuvkovými vývody snad ve všech místnostech. A to naše ČSN 33 2130 je v předpisových požadavcích na vybavenost ještě skromná oproti obvyklým evropským standardům! Ty například požadují téměř dvojnásobné počty zásuvkových vývodů ve srovnání s ČSN. Pro stále rostoucí potřeby i evropské požadavky někdy obsahují již nepostačující minimum. Zmíněná nedostatečná vybavenost má výrazný vliv na počty samostatně jištěných zásuvkových i světelných obvodů - jejich počet bude při rekonstrukci koupelny, nebo bytu nutné zvýšit.

Co tedy využijete ze stávajících rozvodů?

Mnoho toho nebude. Pokud rekonstruujete byt v panelovém domě, lze se domnívat, že vodiče jsou na mnohých místech zality betonem, a to i v tom omezeném počtu panelových domů, které byly konstruovány již s ohledem na elektrické rozvody. Do jednotlivých panelů byly ukládány sítě trubek s dostatečně rozměrově dimenzovanými elektroinstalačními krabicemi, přičemž jen některé z nich byly skutečně využívány pro elektrické rozvody. Pokud vlastníte byt z takovýchto panelů, elektroprojektant dokáže poradit, jak by se vytvořené dutiny mohly využít.

Ve starých objektech, v nichž při přestavbách ponecháte na stěnách omítky, bude možné (alespoň pro některé obvody) využít starých, obvykle plášťových elektroinstalačních trubek. Ovšem plášťové krabice bude nutné nahradit novými krabicemi plastovými. Naopak v panelových domech mohou být krabice použitelné, pokud mají vestavnou hloubku alespoň 32 mm. Jsou-li v panelech zabudovány krabice nízké, s užitečnou vestavnou hloubkou pouhých 12,5 mm, vyhoví pouze pro domovní spínače jen z nepatrného počtu nyní požívaných řad elektroinstalačních přístrojů, a navíc pouze pro měděné vodiče.

Zaujal Vás tento článek, chcete poradit s elektroinstalací ve Vašem bytě? Zašlete nám Váš nezávazný dotaz.

Přečteno: 96853x

Autor: redakce
Další články ze sekce Elektro a spotřebiče
Štítky: elektroinstalace v domě, elektrické rozvody
Publikováno: 20.06.2012

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
Elekroinstalace 2
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »