« zpět

Výsledky soutěže - Stavba roku 2009

Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby.

Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby.

Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů či cenu veřejnosti organizovanou na www.stavbaroku.cz  a především nositelé titulu Stavba roku byly mnohokrát publikovány.

Sedmnáctileté období soutěže přineslo téměř devět set posuzovaných staveb a devět desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypisován tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, ECONOMIÍ a.s. – časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Poslání soutěže Stavba roku:

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku 2009.

Kritéria hodnocení:

Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu, na její návrh rada a vypisovatelé ceny udělí. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

 • architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos
 • kvalita a jakost stavebních prací
 • vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí
 • celkové prostorové a funkční řešení díla
 • začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů
 • délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům
 • spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
 • úroveň investorského záměru
 • další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií atd.).

Porota provede výběr staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul Stavba roku a tituly Stavba roku a doporučí stavby pro udělení cen vypisovatelů a zvláštních cen.

Ceny vypisovatelů:

 • Cena časopisu Stavitel: za nejlepší stavebně architektonický detail
 • Cena MPO: za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků
 • Cena SPS: za nejlepší stavebně podnikatelský záměr
 • Cena Nadace ABF za použitou inovaci a uplatněnou technologii

Zvláštní ceny:

 • Cena primátora hl. m. Prahy, vybere Primátor hl. m. Prahy, ze staveb přihlášených do soutěže v hlavním městě za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města.
 • Cena ředitele Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení.
 • Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR za stavbu sloužící veřejnému zájmu (byla v roce 2007 udělena poprvé).
 • Cena ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury za dopravní infrastrukturu (byla poprvé udělena v roce 2008).
 • Ceny ředitele Státního fondu životního prostředí za infrastrukturu a energetickou úspornost (bude v roce 2009 udělena poprvé).
 • Cena Dewelopment News Awards za nejlepší developerský projekt (bude poprvé udělena v roce 2009)
 • Cena veřejnosti organizovaná prostřednictvím tisku a internetu, v letošním roce od 10. 9. do 30. 9. 2009.

Výsledky soutěže – ceny a ocenění /podmínky soutěže/ Stavba roku:

Pro nominaci na ocenění titulem STAVBA ROKU porota vybere nejvýše 15 staveb.
Na titul STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, je porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných.

Ceny vypisovatelů a zvláštní ceny se určí z nominovaných staveb. Porota je garantem odborného „předvýběru“.

V letošním 17. ročníku soutěže bylo přihlášeno 55 staveb, 28 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.

Dne 10. 9. 2009 bylo v nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku, nominace na zvláštní ceny a ceny vypisovatelů.

Složení poroty soutěže Stavba roku 2009

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. – předsedkyně poroty
Ing. Tomáš Chromý
Ing. Miloslav Mašek, CSc.
Ing. Ladislav Vaněk
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.
Tajemnice poroty: Mgr. Daniela Pavlíčková
Manažerka soutěže: Pavla Klocová
Dne 30. 9. 2009 bylo pražském Žofíně u příležitosti 3. ročníku Dnů stavitelství a architektury, který je připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA ČR – Radě výstavby, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, zvláštní ceny a Cena veřejnosti.

STAVBA ROKU 2009

22. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Autoři: Roman Brychta, Ondřej Hofmeister, Adam Halíř, Petr Lešek – Projektil architekti s r.o.
Projektant: PRO KIC – sdružení ateliérů Projektil Architekti s.r.o. a Deltaplan spol. s r.o.
Dodavatel: VCES a.s.
Investor: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Titul Stavba roku 2009 je udělen za vytvoření stavby nevšedního architektonického řešení se zřetelem ke způsobu práce s pohledovým betonem a k vnitřnímu prostorovému uspořádání.

26. Bytový dům Na Topolce v Praze

Autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fecsu, Olga Rosová-Kostřížová, Jaroslav Šafer – Šafer Hájek architekti s.r.o.
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: AT DEVELOPMENT a.s.
Investor: AT DEVELOPMENT a.s.
Titul Stavba roku 2009 je udělen za vytvoření obytné stavby zajímavě vstupující do rozmanité starší zástavby se zřetelem k dispozičnímu řešení a kvalitě stavebních prací ve všech úrovních.

30. City Park Jihlava

Autoři: Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Projektant: INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Dodavatel: PSJ INVEST, a.s.
Investor: CEI Building, a.s.
Titul Stavba roku 2009 je udělen za architektonické řešení nákupního centra v těsném sousedství historického jádra se zřetelem k nápaditému pojetí pěti fasád a vytvoření biokoridoru.

46. Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice

Autoři: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: sdružení firem: Skanska DS a.s. (vedoucí člen), SSŽ a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha
Titul Stavba roku 2009 je udělen za realizaci kolejové stavby, jež zásadním způsobem modernizuje železniční dopravu v Praze se zřetelem k charakteristickému architektonickému řešení.

54. Classic 7 Business Park – I. etapa, Praha

Autoři: CMC architects, a.s.
Dodavatel: Porr (Česko) a.s.
Investor: NOFIM CZECH REPUBLIC s.r.o.
Titul Stavba roku 2009 je udělen za proměnu historické technické stavby v ojedinělý soubor kancelářských staveb se zřetelem k citlivému a nápaditému využití původních konstrukcí a stavebních detailů.

ZVLÁŠTNÍ CENY

Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR:

27. Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika, Svitavy

Autoři: Roman Svojanovský
Projektant: Ing. Ivo Junek
Dodavatel: VW Wachal a.s.
Investor: Město Svitavy
Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR je udělena stavbě, jež slouží veřejnému zájmu jako vzdělávací a kulturní centrum, přitom zhodnocuje nevyužitou stavbu průmyslovou na objekt s velmi dobrou funkční a estetickou hodnotou.

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury:

46. Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice

Autoři: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: sdružení firem: Skanska DS a.s. (vedoucí člen), SSŽ a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha
Cena byla udělena největší železniční dopravní stavbě na území České republiky s velkým významem pro železniční dopravu.

Cena Státního fondu životního prostředí ČR

Energetická  úspornost

55. Rodinný dům v Heřmanově Městci

Autoři: Přemysl Kokeš, Mikuláš Medlík, ai5 s. r. o.
Dodavatel:  GRANO Skuteč spol. s r.o., AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o.
investor: manželé Nešetřilovi
Cena byla udělena domu, který výrazně převyšuje architektonickou úroveň domů s nízkou energetickou náročností, sofistikovaně využívá energii a je v souladu s okolní přírodou.

Infrastruktura:

3. Národní technická knihovna v Praze

Autoři: Roman Brychta – PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Projektant: Petr Jileček, Helika, a.s.
Dodavatel: Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s.
Investor: Státní technická knihovna
Cena byla udělena stavbě, která má energeticky výjimečný nenáročný management, propracovanou „building identity“. Jedná se o neokázalou, leč výjimečnou, stavbu doplňující areál vysoké školy, která u nás chyběla a je mimořádně přínosná pro obor stavitelství a architektury.

Cena Státního fondu rozvoje bydlení:

39. Bytový areál Nové Měcholupy

Autoři: Andrej Páleš – EKOSPOL a.s.
Dodavatel: BERGER BOHEMIA a.s.
Investor: EKOSPOL a.s.
Přihlašovatel: EKOSPOL a.s.
Cena byla udělena za projekt cenově dostupného bydlení na vysokém a moderním standardu.

Cena primátora hl. m. Prahy:

3. Národní technická knihovna v Praze

Autoři: Roman Brychta – PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Projektant: Petr Jileček, Helika, a.s.
Dodavatel: Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s.
Investor: Státní technická knihovna
Cena byla udělena Národní technické knihovně jako jediné veřejné stavby kulturního zaměření, budovy důsledně energeticky úsporné.

Cena Development News Awards:

6. L´Ocelot, polyfunkční dům v Praze

Autoři: Petr Suske, Petr Suske – SEA Architekt
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: L´Ocelot a.s.
Cena veřejnosti.
Hlasování o Cenu veřejnosti proběhlo od 11.9. – 30.9. 2009 do 12,00 hod.

Tisková zpráva byla přejata z oficiálních webových stránek soutěže Stavba roku  a redakčně upravena.

Přečteno: 19183x

Autor: redakce
Další články ze sekce Odborné semináře
Publikováno: 30.10.2009

Nový příspěvek

Jméno / přezdívka *
Nadpis:
Zpráva: *
DanlunjulK | 20.09.2016 06:53

viagra insurance

 

Doporučuji tento článek: http://www.modernipanelak.cz/akce-a-veletrhy/odborne-seminare/vysledky-souteze--stavba-roku-2009

Reagovat
cialis tadalafil | 27.07.2020 07:28

best buy generic cialis Usarp

 

Doporučuji tento článek: http://www.modernipanelak.cz/akce-a-veletrhy/odborne-seminare/vysledky-souteze--stavba-roku-2009

Reagovat
logo_SR_2009
 
/
 
 
Akční nabídky Soutěže
Akční nabídka dřevěných podlah Kahrs 2011

Tak jako každý rok přináší společnost KMD PLUS akční… »

Ke všem varným deskám Karma škrabka zdarma

Internetový obchod INDUKČNÍ VAŘIČ Vám nyní ke každé… »

Navrhněte si vlastní výtahovou kabinu!

Společnost LIFTCOMP a.s. počátkem tohoto roku, jako… »